ຜູ້ຊົມ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Lao Dictionary (Smart Search) [ຄາວີ]


Dictionary : ອັງກິດ-ລາວ , ລາວ-ອັງກິດ ແບບ Smart Search : Version 1.0
******************************************
ວິທີໃຊ້


                
 
**************************************************************************************
                              ໃຫ້ໃຊ້ ສັນຍາລັກ " % " ເປັນຕົວ ເລືອກ ແທນ ຕົວອັກສອນ ທັງໝົດ

 1.                       
     ເລືອກຄຳສັບ ທັງໝົດທີ່ມີ ຄຳວ່າ "a" ນຳໜ້າ .


 2. 
     ເລືອກຄຳສັບ ທັງໝົດທີ່ມີ ຄຳວ່າ "ce" ນຳຢູ່ຫຼັງສຸດ ເຊັ່ນ: abeyance .


  3. 
      ເລືອກຄຳສັບ ທັງໝົດທີ່ມີ ຄຳວ່າ "aຢູ່ໃນລະຫວ່າງກາງ .


 4.  
     ເລືອກຄຳສັບ ທັງໝົດທີ່ມີ  ຍະຫວ່າງໜ້າຄຳວ່າ"a" ແລະ ຍະຫວ່າງຫຼັງຄຳວ່າ"aແລະ ຄຳວ່າ "a"    
     ຢູ່ໃນລະຫວ່າງກາງ
     ເຊັ່ນ: after a fashion .


 5.                                           
     ເລືອກຄຳສັບ ທັງໝົດທີ່ມີ  ຍະຫວ່າງໜ້າຄຳວ່າ"out" ແລະ ຍະຫວ່າງຫຼັງ"outແລະ
     ຄຳວ່າ "out" ຢູ່ໃນລະຫວ່າງກາງ ເຊັ່ນ: all out effort .


 6.  
     ເລືອກຄຳສັບ ທັງໝົດທີ່ມີ ຄຳວ່າ "outຢູ່ໃນລະຫວ່າງກາງ ເຊັ່ນ: accouter .


 7. 
     ເລືອກຄຳສັບທີ່ມີຄຳວ່າ "a" ຢູ່ໜ້າສຸດ ແລະ ຄຳວ່າ"ce" ຢູ່ຫຼັງສຸດ ເຊັ່ນ: absence .


8. 
    ເລືອກຄຳສັບທີ່ມີຄຳວ່າ "b" ຢູ່ໜ້າສຸດ ແລະ ຄຳວ່າ"in","thຢູ່ໃນລະຫວ່າງກາງ ຕາມລຳດັບ ເຊັ່ນ: behinthe time .


9. 
    ເລືອກຄຳສັບທີ່ມີຄຳວ່າ "b" ຢູ່ໜ້າສຸດ ແລະ ມີຄຳວ່າ"in"ຢູ່ໃນລະຫວ່າງກາງຄຳວ່າb,th ແລະ ຄຳວ່າ"th"ຢູ່ຫຼັງສຸດ ເຊັ່ນ: bring forth .


10. 
       ເລືອກຄຳສັບທີ່ມີຄຳວ່າ "a" ຢູ່ໜ້າສຸດທີ່ມີຍະຫວ່າງຢູ່ທາງຫຼັງຄຳວ່າa ແລະ ມີຄຳວ່າ"in"ທີ່ມີຍະ
       ຫວ່າງໜ້າຫຼັງ ເຊັ່ນ: a bun in the oven .

*************************************************************************
                   

                                 ຄົ້ນຫາ ຢູ່ເບື້ອງ ແປ ຄຳສັບ (Smart Search)    
                              ໃຫ້ໃຊ້ ສັນຍາລັກ " % " ເປັນຕົວ ເລືອກ ແທນ ຕົວອັກສອນ ທັງໝົດ

  11.  
         ເລືອກຄຳສັບ ທັງໝົດທີ່ມີ ຄຳວ່າ "(adj)ຢູ່ໃນລະຫວ່າງກາງ .


  12.  
         ເລືອກຄຳສັບ ທັງໝົດທີ່ມີ ຄຳວ່າ "(adj)ຢູ່ໃນລະຫວ່າງກາງ ແຕ່ມີ "ac" ຢູ່ໜ້າສຸດ .


  13.  
         ເລືອກຄຳສັບ ທັງໝົດທີ່ມີ ຄຳວ່າ "(adj)ແລະ "(n)" .


  14.  
          ເລືອກຄຳສັບທີ່ມີ ຄຳວ່າ"F" ຢູ່ໜ້າສຸດ ແຕ່ ມີ ຄຳວ່າ "(adj)ແລະ "(n)" ຢູ່ນຳ . **********************************************************************************************

ໃຫ້ໃຊ້ ສັນຍາລັກ Underscore" _ " ເພື່ອ ເລືອກ ຈຳນວນ ພະຍັນຊະນະ ຕາມ ຈຳນວນUnderscore " _ " ທີ່ຕື່ມໃສ່ ຕໍ່ ອັນ.


ເຊັ່ນ : ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ " B _ a  _ _ _ _ _ l "
ໃຫ້ພິມຄົ້ນຫາແບບນີ້:  ໃສ່ຈຳນວນ Underscore " _ " ຕາມຈຳນວນພະຍັນຊະນະ ທີ່ຕ້ອງຄົ້ນຫາ.
ມັນຈະອອກມາມີຄື: beautiful , blackball , blackmail .


               
*****************************************************************************

        ຄົ້ນຫາ ຢູ່ເບື້ອງ ແປ ຄຳສັບ (Smart Search)
ໃຫ້ໃຊ້ ສັນຍາລັກ Underscore" _ " ເພື່ອ ເລືອກ ຈຳນວນ ພະຍັນຊະນະ ຕາມ ຈຳນວນUnderscore " _ " ທີ່ຕື່ມໃສ່ ຕໍ່ ອັນ.

ເຊັ່ນ : ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ " b_ _ _ _ _ ທີ່ເປັນ (adj) "
 ໃຫ້ພິມຄົ້ນຫາແບບນີ້:  ໃສ່ຈຳນວນ Underscore " _ " ຕາມຈຳນວນ ພະຍັນຊະນະ ທີ່ຕ້ອງຄົ້ນຫາແລ້ວ ຍະຫວ່າງ ຕາມດ້ວຍ (adj) ແລະ ເພື່ອເລືອກຄຳ ຫຼື ທຸກຢ່າງທີ່ຕໍ່ຈາກ (adj).
ມັນຈະອອກມາມີຄື: barren , barbed , beaded , beaten , bended....................***********************************

ຜູ້ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ  Program
ທ.ຄາວີ ໄຊບັນຫາ*********************************************
ບັນຫາທີ່ ເກີດຂຶ້ນກັບ Program(Skin Theme)
ຄືຖ້າໃຊ້ ກັບ Windows XP 
ເມື່ອເຮົາພັບ ໂປຼແກຼມ ລົງ ຫຼື Minimize ແລ້ວເປີດ ຂຶ້ນໃໝ່ມັນຈະເປັນແບບນີ້ (ບໍ່ມີ Tools)
ຕ້ອງ Close ແລ້ວເປີດໃໝ່
ສາເຫດ: ອາດຍ້ອນວ່າໂປຼແກຼມໃຊ້ ໄຟ໌ລ Skin ທີ່ Crack ບໍ່ສົມບູນ, ຖ້າຊື້ ໄຟ໌ລ 
                      ຂອງແທ້ມັນຈະມີ ລາຄາ ແພງຫຼາຍ.


*****************************************************************

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ວິທີ ຕິດຕັ້ງ ຄາວີ Dict


ວິທີ ຕິດຕັ້ງ ຄາວີ Dict:
 
  1.      ໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າ Computer ຂອງທ່ານໄດ້ຕິດຕັ້ງ: Microsoft .NET Framework 3.0 ແລ້ວ
                


ຫຼື ບໍ່ ? ໃຫ້ເຂົ້າໄປ : Start > Control Panel >   
                                 


 (Add or Remove Programs ຫຼື Programs and Features) ຖ້າມີ ມັນຈະເຫັນ ຕາມ ລຸ່ມນີ້:


                

               ຖ້າຍັງ ບໍ່ມີ : Microsoft .NET Framework 3.0  ໃຫໄປ Download ມາຕິດຕັ້ງໃສ່:
               Click ເພື່ອ Download: http://www.brothersoft.com/microsoft-.net-framework-download-80405.html
                  
                                   2.     ໃຫ້ຕິດຕັ້ງ: 1.First_SetUp.exe ກ່ອນ.

   


 3.    ຖ້າເປັນ Windows Vista ໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າ  Computer ຂອງທ່ານມີ Speech ຫຼື Text to Speech ຫຼືບໍ່   
               


          ໃຫ້ເຂົ້າໄປ : Start > Control Panel >   

     ຖ້າເປັນ Windows XP ໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຕິດຕັ້ງ: 2.Text-to-Speech.exe
     ແລະ 3.Text-to-Speech(SRE).exe  
ຖ້າ Vista ບໍ່ມີ Text to Speech  ກໍໃຫ້ຕ້ອງຕິດຕັ້ງຄືກັນ.
                              
     4.     ສຸດທ້າຍ ແລ້ວກໍ ຕິດຕັ້ງ file ຂອງ dict ເລີຍ   4.Last Setup (Dict).exe